การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


  
งานสอบสวน   พ.ต.อ.กฤตธรรม อุทัยชัย
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.จรัญ กันภัย
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.จรัญ บุญมี
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.จิรภัทร ปานลักษณ์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ชวนันต์ ม่วงมิตร
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.เชิดพงศ์ พัวศรี
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ชัยชยพัทธ์ ชวาลก้องเกียรติ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ณฐพล กัมพูศิริพันธุ์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.เทศ ต่วนชะเอม
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ธารา จันทินทรางกูร
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ธำรง จิกิตศิลปิน
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.นุมาศ สุวราช
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.เนวิน กาหลง
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ประเสริฐ กองเกียรติเจริญ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.พุฒินนท์ คงเสมอ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาวิก
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ภคิน วรรณศรี
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.รังสรรค์ พูลนุช
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.วัชชิระ ห่วงทอง
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.วิชาญ บัวศักดิ์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.วิเชียร แก้วจาเครือ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.สมบูรณ์ สีแดง
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.สงัด ใจฉ่ำ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.สวัสดิ์ อยู่สำราญ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.สานิตย์ วนสินธุ์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.สโรช กุมุทเวคิน
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.เสถียร ศรีทองทรัพย์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.อดุลยศักดิ์ พูลเขียว
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ชาติชาย ชอบทางศิลป์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.เทียน สายฟ้าแลบ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.พิสิทธิ์ นาคสุก
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.เสกสรร อรัญศรี
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.บรรจบ เขียวสอาด
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ยศ ไทยเที่ยง
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ธเนศร์ กาญจนพังคะ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.คมสัน จรัสศรี
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.บุญชนะ เขตร์วิทย์
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6


พ.ต.อ.ชูเกียรติ จรูญชาติ
ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6

 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 264/40 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website : http://www.idp6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2017 idp6.com All rights reserved. Powered by admin e-mail : webmaster@idp6.com